Câm đầu là hình thức mà có một con số không xuất hiện ở 2 số đầu tiên của các giải

Câm đầu là hình thức mà có một con số không xuất hiện ở 2 số đầu tiên của các giải