Trong bóng đá ghi 5 bàn gọi là gì? Thuật ngữ bóng đá

ghi 5 bàn gọi là gì